This domain  shamshera.com  is parked at Yash Raj Films Pvt Ltd